การอบรมปรับระดับผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับ 1 (1.2 - 1.3)

อบรม

อบรม


การอบรมปรับระดับผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับ 1 (1.2 - 1.3)

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดอบรมปรับระดับผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 (1.2 - 1.3) ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ฝึกสอนในสังกัดสโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และผ่านการอบรมทดสอบหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำทุกท่านที่สนใจจะเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวส่งใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาที่ อีเมล thaitsa@swimming.or.th จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพและนำชุดว่ายน้ำมาด้วย แก้ไข ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

×