Vision

Vision

Executive Summary


การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เป็นการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการทางยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดจุดยืนและทิศทางของแผน การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการวางแผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตลอดจนปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนา กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างเป็นระบบ ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้วางกรอบแนวคิดไว้ ดังนี้

1. สถานการณ์ทางสังคมและบริบทกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำและระบำใต้น้ำของโลกปรับเปลี่ยนไป กีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำและระบำใต้น้ำจึงต้องก้าวให้ทันสภาพการณ์

2. สนองตอบนโยบายของรัฐบาล และการกีฬาแห่งประเทศไทย ด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

3. สร้างความชัดเจนในจุดยืน และทิศทางของยุทธศาสตร์

4. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติมีความชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริง

5. การเทียบเคียงผลการดำเนินงานทางการกีฬากับประเทศที่ประสบความสำเร็จ

6. การรับมือกับสถานการณ์ของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม

7. การใช้เงินงบประมาณให้เกิดคุณค่าเพิ่มสูงสุด

8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

9. การใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์กีฬาขั้นสูงระดับสากล

Vision


“ระบบบริหารจัดการสมาคมมีมาตรฐานสากล บุคลากรกีฬากีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ มีความเป็นเลิศ”

Mission


1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานในระดับสากล

2. พัฒนากีฬากีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ให้เป็นที่นิยมของประชาชน

3. พัฒนาศักยภาพนักกีฬากีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ สู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

Objective


เพื่อยกระดับกีฬากีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีระบบการบริหารที่ได้มาตรฐาน ยกระดับ กีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ให้ที่เป็นที่นิยมของประชาชน และพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ให้มีความสามารถสูง

Strategic issues


1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล

2. การสร้างความนิยมในกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ

3. สร้างและพัฒนาศักยภาพนักกีฬากีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ เพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขัน

Aim


เป้าประสงค์ที่ 1 สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานระดับสากล 

การบริหารของสมาคมเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จในด้านต่างๆที่ตามมา เมื่อสมาคมมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนบุคลากรในการบริหารของสมาคมมีศักยภาพ ก็จะสามารถดำเนินกิจกรรมของสมาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์:

คะแนนที่ได้รับจากเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของ กกท. อยู่ในระดับ A

ผลผลิต :  บุคลากรของสมาคมมีคุณภาพ สมาคมสามารถพึ่งตนเองได้

กลยุทธ์ : พัฒนามาตรฐานระบบการบริหารจัดการคน งาน เงิน สู่ระดับสากล

แผนงาน 1 : กำหนดโครงสร้างการบริหาร

แผนงาน 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการ : พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

แผนงาน 3 : เพิ่มจำนวนงบประมาณจากผู้สนับสนุน

โครงการ : พัฒนาระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ


เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนให้ความสนใจในกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำและระบำใต้น้ำ มีการติดตามการแข่งขันและเล่นกีฬากีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ เพิ่มขึ้น

ความนิยมในกีฬา เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในกีฬากีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ  และระบำใต้น้ำ เมื่อประชาชนให้ความสนใจ ก็จะทำให้มีนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ จากค่าเข้าชมการแข่งขัน หรือการบริโภคสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนากีฬาทางน้ำอย่างยั่งยืน กีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำและระบำใต้น้ำ สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง และเกิดค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการกีฬาจากทุกภาคส่วนให้เอื้อต่อการสร้างความยั่งยืนให้กับกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำและระบำใต้น้ำ ทั้งนี้ การสร้างความนิยมให้กับกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ จะต้องพัฒนาพื้นฐานผ่านแนวทางการสร้างและพัฒนานักกีฬาเป็นเลิศที่ได้มาตรฐาน   พร้อมพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ แบบครบวงจรที่บริหารจัดการอย่างมืออาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์:

1. ระดับความนิยมกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ในทุกภูมิภาค อยู่ในระดับ  4

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ในสนามแข่งขันแต่ละปี  ร้อยละ 50

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ในสโมสรสมาชิกในแต่ละปี ร้อยละ 20

ผลผลิต : กีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ มีมูลค่าทางการตลาดสูง สามารถหารายได้เพื่อดำเนินกิจกรรม
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน และมีนักกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ เพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ :  1. สร้างความนิยมในกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ด้วยมาตรการที่ครบวงจร

แผนงาน : การสร้างความนิยมในกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ  

โครงการ : พัฒนาความนิยมในกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ อย่างเป็นระบบและครบวงจร

กลยุทธ์ :  2. เพิ่มสระว่ายน้ำที่มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการแข่งขันให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

แผนงาน : เพิ่มสนามแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ที่มีมาตรฐาน

โครงการ : สร้างสนามแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ แบบครบวงจร


เป้าประสงค์ที่ 3 นักกีฬากีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ  และระบำใต้น้ำ  ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

การประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ นอกจากจะทำให้กีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ  และระบำใต้น้ำ  ของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้ว ยังจะเป็นการสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติ โดยตัวชี้วัดความสำเร็จดังกล่าว ก็คือการได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนานักกีฬาอย่าง
เป็นระบบ และมีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ควบคู่กันไปด้วย

ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์:

1. จำนวนเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์  8 เหรียญ

2. จำนวนเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 3 เหรียญ

3. จำนวนของนักกีฬาผ่านเกณฑ์เข้ารอบแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 6 คน

ผลผลิต : ประชาชนมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ และกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ของไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ : พัฒนาสมรรถภาพนักกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ ให้มีศักยภาพสูง

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพของนักกีกีฬาว่ายน้ำ กระโดดน้ำ โปโลน้ำ และระบำใต้น้ำ แบบครบวงจร

โครงการ : พัฒนาสมรรถนะนักกีฬาแบบครบวงจร